เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

     เอกลักษณ์   

    "เดินสำรวม  สวมชุดขาว"

เดินสำรวม หมายถึง เดินด้วยความสงบมีสติ
สวมชุดขาว หมายถึง แสดงออกถึงจิตที่บริสุทธิ์เป็นผู้มีคุณธรรม  


 อัตลักษณ์

  "วิถีธรรม  นำปฏิบัติ"


วิถีธรรม นำปฏิบัติ  
หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนกุศลศึกษาปฏิบัติศาสนพิธีตามวิถีพุทธได้อย่างเหมาะสม
นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ สามารถตั้งนะโม๓จบได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถกล่าวบทนมัสการพระรัตนตรัย(อะระหัง)ได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สามารถกล่าวคำอารธนาศีลและรับศีล ๕ ได้