ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนกุศลศึกษา

 

             โรงเรียนกุศลศึกษา ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๒๖๙ แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โทร ๐-๒๘๘๒-๑๑๐๓-๔   โทรสาร ๐-๒๔๓๕-๐๑๕๘ E-mail : kusolsuksaschool@gmail.com  Website:  www.kusolsuksa.ac.th  โดยได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ทั้งหมด  ๑,๐๔๓ คนพื้นที่ ๖ไร่ ๑๖.๑๙ ตารางวา                

 

                      โรงเรียนกุศลศึกษา ตั้งขึ้นในสมัยพระธรรมทานาจารย์ (หลวงปู่อิ่ม ยโสธโร)  พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๕๑๕ อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  รูปที่ ๗  มีประวัติโดยย่อว่า  ท่านเป็นคนจังหวัดนนทบุรีโดยกำเนิด     อุปสมบทที่พัทธสีมาวัดบางอ้อยช้าง    จังหวัดนนทบุรี แล้วได้ติดตามหลวงพ่อพระนันทวิริยะ  (โพธิ์)   ซึ่งขณะนั้น ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  ต่อจากหลวงพ่อพระนันทวิริยะ(โพธิ์ ) จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านได้มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  สิริรวมอายุได้  ๘๙  ปีพรรษา ๖๙  ท่านเป็นผู้มีวิสัยทัศน
อันก้าวไกลมองเห็นประโยชน์ของการศึกษาและคำนึงถึงเยาวชนว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าควรแก่การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอันจะเอื้อต่อประโยชน์ของบ้านเมืองและพระพุทธศาสนา จึงอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนราษฎร์ของวัดขึ้นท่านเป็นผู้รับใบอนุญาตรูปแรก ตามใบอนุญาตเลขที่ ๓๔/๒๔๙๐ ลงวันที่๑๓ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๐ ประเภทสามัญศึกษา โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขออนุญาตเปิดโรงเรียนครั้งนี้มีการระบุรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยมีขุนศรีทิพย์ศึกษากร เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
ใช้อาคารเรียนพระปริยัติธรรม (มีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ ๙ ตารางวา ในบริเวณวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร ) 

 

ศาลา ๒ ชั้น  ๑ หลัง เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๒๖๘ คน (ขณะนั้นนักเรียนยังมีไม่ถึงชั้นมัธยมศึกษา )  กาลต่อมา พระสุทธิธรรมาจารย์ (หลวงปู่คอน)  สุทธิญาโณ นามสกุล  ตรีหิรัญ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๔๔) เป็นเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นรูปที่ ๒  ต่อจากหลวงปู่อิ่มหรือพระธรรมทานาจารย์  ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าของและเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตำแหน่ง  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (อายุ ๓ ปี) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ไม่มีชั้นมัธยมศึกษา  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

      ปัจจุบันโรงเรียนกุศลศึกษา (เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร)  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๙ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ ๒ ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมี พระปริยัติวโรปการ  ผศ. ดร. นามสกุล ชั่งแสง 
ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร  เป็นผู้รับใบอนุญาต,  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ   ซึ่งท่านได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน และจัดการเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  มีอาคารเรียนเป็นตึก ๓ ชั้น ๔ หลัง  อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน ๒๙ ห้อง เป็นชั้นเตรียมอนุบาล  ๒ ห้อง  ห้องเรียนอนุบาล  ๑ – ๓  จำนวน ๙ ห้อง ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑๘ ห้อง, ห้องกิจกรรมนักเรียน ๑ ห้อง, ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง,ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง, ห้องธุรการ ๑ ห้อง, ห้องพยาบาล ๑ ห้อง, ห้องจริยธรรม ๑ ห้อง, ห้องประชุมใหญ่ ๑ ห้อง, ห้องสมุด ๑ ห้อง

 

 


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.56 KB