วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนกุศลศึกษาจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตราฐานการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา


ปรัชญานำทาง

"ความเพียร  เกิดปัญญา  นำสู่อนาคต"

ปรัชญาโรงเรียน 

"ความรู้  คู่จริยธรรม  สัมพันธ์ชุมชน" 


ความรู้ หมายถึงสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีคุณค่าและสามารถนำไปดำรงชีวิตได้ในสังคม
คู่จริยธรรม หมายถึงเป็นการแสดงออกถึงความมีเมตตาการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
สัมพันธ์ชุมชน หมายถึงเป็นการร่วมมือสร้างความสามัคคีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ