พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

             
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างทั่วถึง

๒. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ

๓. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์  และสมรรถนของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการศึกษาและร่วมกับกลุ่ม/สมาคม/มูลนิธิ/และหน่วยงานอื่น

๖. ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้