ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระราชสุตาภรณ์ ผศ.,ดร.
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยลดา เกิดแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : พันเอก(พิเศษ)นิพนธ์ ยางงาม
ตำแหน่ง : รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา วงษ์พิทักษ์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน คุ่ยจาด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ อาจสม
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญชลี สุดสังข์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย พลเยี่ยม
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบประกันคุณภาพ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนภสร วัฒนานนท์ประทาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร เอี้อธนกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :