ทำเนียบคนเก่ง O-NET กุศลศึกษา
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556
เด็กชายวรานนท์ สุขสละ สอบวิชาสุขศึกษาฯ ได้ 90 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ได้ 90 คะแนน
เด็กชายธีรภัทร์ รุ่งรัศมี สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 90 คะแนน
เด็กชายสายฟ้า อุ่นเรือนงาม สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 95 คะแนน
เด็กหญิงณัฐณิชา เจริญเกียรติวงศ์ สอบวิชาการงานอาชีพฯ ได้ 92 คะแนน
เด็กหญิงชณัฐมาศ สถาพรเจริญชัย สอบวิชาสุขศึกษาฯ ได้ 96 คะแนน
เด็กหญิงพิยดา จันตรี สอบวิชาภาษาไทยได้ 90 คะแนน
เด็กหญิงลักษมี สอยเหลือง สอบวิชาคณิตศาสต์ได้ 95 คะแนน
เด็กหญิงอภิชญา เผื่อนสุริยา สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 90 คะแนน
เด็กหญิงฐิติมา นาคขำ สอบวิชาภาษาไทยได้ 92 คะแนน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สกุลเมตตาธรรม สอบวิชาสุขศึกษาฯ คะแนน 92
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2557,11:50   อ่าน 2304 ครั้ง