ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบเข้าเรียน ระดับอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                                              

            รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียน

                                         ชั้น  อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
            ประกาศ  ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


    ลำดับที่          ชื่อ - สกุล               ผลทดสอบ         
หมายเหตุ
       1    ด.ญ. นัชกานต์   สามาเถื่อน ผ่าน              
       2    ด.ญ. ศรัญญา   ดำสงวน ผ่าน     
       3    ด.ญ. ศิรินันท์  ธรรมเนียมมี
      ผ่าน            
       4    ด.ญ. นววรรณ   ติปยานนท์               ผ่าน       
       5    ด.ช. ศิริรวิทย์   จันทบับภาศรี             ผ่าน
       6    ด.ญ. ชุติกาญจน์   โครตศรีเมือง         ผ่าน
       7    ด.ญ. กมลชนก ปักพงชา                     ผ่าน   
       8    ด.ญ. อศัลยา สร้อยนายาว               ผ่าน   
       9    ด.ช. ภควุฒิ อินรักษ์                         ผ่าน                
       10   ด.ญ. ชนิตา เพชรโรจน์                     ผ่าน    
       11   ด.ญ. มนปริยา แสงวัฒนา                 ผ่าน   
       12   ด.ช. ธนภัทร เรืองณรงค์เดช               ผ่าน  
       13   ด.ช. กัลปพฤกษ์ แก้วศรี                   ผ่าน     
       14   ด.ช. ปิติภัทร บุญเพ็ชร์                     ผ่าน      
       15   ด.ญ. กัญญ์วรา ไชยมูล                   ผ่าน       
       16   ด.ช. ปวริศ ศิลปคุณ                       ผ่าน      
       17   ด.ช. คีตาชลี วอนวงษ์                       ผ่าน     
       18   ด.ช. อานนท์ ทองยอด                   ผ่าน    
       19   ด.ญ. คณัสนัันท์ ศรีคงแก้ว               ผ่าน          
       20   ด.ญ. ณัฐณิชา ชุมกระโทก             ผ่าน     
       21   ด.ช. ภัทรพล พุตปาต                     ผ่าน   
       22   ด.ช. รัชตะ พันสาย                         ผ่าน    
       23   ด.ญ. กัญชลิกา อั้นทอง                   ผ่าน     
       24   ด.ช. บุญพารัก ชัยสงคราม           ผ่าน  
       25   ด.ช. ชยธร ขุนวิเศษ                     ผ่าน  
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียน
                                     ชั้น  อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ประกาศ  ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


   ลำดับที่          ชื่อ - สกุล              ผลทดสอบ          
หมายเหตุ
    26    ด.ญ. ปวีร์ธิดา ไวยธัญกิจ                   ผ่าน
    27    ด.ญ. สร้อยฟ้า บุญญะสุระ                                      ยังไม่สอบ
    28    ด.ช. ธนพัฒ  สมชู                         ผ่าน
    29    ด.ญ. ปาณิสรา จงรวมกลาง               ผ่าน
    30    ด.ช. ศุภกฤต นุชมาก                     ผ่าน
    31    ด.ช. พีรดนย์ อินต๊ะไชย                   ผ่าน
    32    ด.ญ. วรินดา สังข์วรรณะ                     ผ่าน
    33    ด.ช. สหรัศมิ์ วัฒนการัณยภาส             ผ่าน
    34    ด.ญ. สุภาวดี พึ่งคล้าย                       ผ่าน
    35    ด.ช. ภูผา น่าชม                             ผ่าน
    36    ด.ช. วาทิตย์ คงสามสี                         ผ่าน
    37    ด.ช. ไกรวิชญ์ กล่ำคำ                         ผ่าน
    38    ด.ญ. ปราณชลี ประณต                       ผ่าน
    39    ด.ญ. ชญาดา โพธิ์สร้อย                     ผ่าน
    40    ด.ช. สารสิทธิ์ บุตรโพธิ์                        
                    เรียนปรับเตรียมอนุบาล
      41    ด.ช. ศุภวุฒิ สุกใส                         ผ่าน
    42    ด.ช. ธาวิน สิงห์มาดา                     ผ่าน
    43    ด.ช. เปรมปรีดา ศรีพิกุล     ผ่าน
    44    ด.ช. อนพัฒน์  จิรวรรณธร                 ผ่าน
    45    ด.ญ. ปรียวรรณ น้อยสุข                   ผ่าน
    46    ด.ช. ภูตะวัน พัดทอง                     ผ่าน
    47    ด.ญ. ลลิตา อ่อนจันทร์                     ผ่าน
    48    ด.ญ. พิมพ์ชนก องอาจ                       ผ่าน
    49    ด.ญ. สิิริพรรณ วงษ์สุวรรณ                   ผ่าน
    50    ด.ช. ณัฐศรันย์ เสาเวียง                     ผ่าน


รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียน
                                     ชั้น  อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ประกาศ  ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


 ลำดับที่
         ชื่อ - สกุล              ผลทดสอบ           หมายเหตุ
    51    ด.ช. ยศพล ตฤษณานนท์           ผ่าน
    52    ด.ญ. หทัยพัชร์ จัดอ่ำ               ผ่าน
    53    ด.ญ. ใบตอง ชลนุรักษ์           ผ่าน
    54    ด.ญ. ศิริกานต์ ทองมา             ผ่าน
    55    ด.ญ. วิภาพร สู่ศิริ                   ผ่าน
    56    ด.ญ. ณภาพร เพชรจรัสชัย           ผ่าน
    57    ด.ญ. ปิติมน เจริญยิ่ง                 ผ่าน
    58    ด.ช. โอบนิธิ พัดแดง                 ผ่าน
    59    ด.ช. จิรกร  อ้นตรง                 ผ่าน
    60    ด.ช. ธนภัทร สกุลสันติ             ผ่าน
    61    ด.ญ. พิชญธิดา ตาสำโรง         ผ่าน
    62    ด.ญ. ปิยนัดดา ชาลีเครือ         ผ่าน
    63    ด.ญ. ณิษาพัชณ์ อุดทุม             ผ่าน 
    64    ด.ญ. กรกนก พูนแก้ว               ผ่าน
    65    ด.ญ. ณัฎฐกานต์ พิมเสน           ผ่าน
    66    ด.ญ. ภาสินี พวงปัญญา             ผ่าน
    67    ด.ญ. ภัทรจาริน พวงปัญญา         ผ่าน
    68    ด.ช. ภูธกานต์ มงคลสิริโชค       ผ่าน
    69    ด.ช. กรภัทร์ คงเชื้อนาค             ผ่าน
    70    ด.ช. อิทธิหาร ฉิมพลีพันธ์           ผ่าน
    71    ด.ช. ภคพงษ์ ขำเหลือ             ผ่าน
    72    ด.ช. เลิศศักดิ์ วงค์วำเนียร           ผ่าน
    73    ด.ญ. ณัฎฐณิชา บุญประกอบ       ผ่าน
    74    ด.ญ. ไลเร่ อาบัด ณ ตะกั่วทุ่ง     ผ่าน
    75    ด.ช. พิพัฒน์ สงโนนเหล็ก           ผ่าน  


รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบเข้าเรียน
                                     ชั้น  อนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ประกาศ  ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


 ลำดับที่
         ชื่อ - สกุล               ผลทดสอบ            หมายเหตุ
    76    ด.ช.   ณัฐชนน สิริบัญชาพร               ผ่าน
    77    ด.ญ.  นวพร สาริสุทธิ์                       ผ่าน
    78    ด.ญ.  ศศภรณ์ จีนสุข                         ผ่าน
    79    ด.ช.   เอนก สมบูรณ์                         ผ่าน
    80    ด.ช.   ภานุภัทร สายปัญญา               ผ่าน
    81    ด.ญ.  นิรมล ถาวรพร                         ผ่าน
    82    ด.ช.   นที ทับวงษ์                           ผ่าน
    83    ด.ญ.  ณัชชา หวังรุมกลาง                 ผ่าน
    84    ด.ญ.  ปวรรัตน์ แสงสว่าง                   ผ่าน
    85    ด.ช.   นภดล สังข์ขาว                       ผ่าน
    86    ด.ญ.  อัญริณ ด่อนแก้ว                     ผ่าน
    87    ด.ช.   นนทธารา สุวารี                       ผ่าน
    88    ด.ช.   ปริญญา ฤกษ์นาวี                   ผ่าน
    89    ด.ญ.  ปรรณพัชร์ กัณหาสุระ               ผ่าน
    90    ด.ช.   อภินันท์ ทองอ่อน                     ผ่าน
    91    ด.ญ.  ภิญญามาศ เนลย์พลาย             ผ่าน
    92    ด.ญ.  ภัทรวดี ศรีชาติ                       ผ่าน
    93    ด.ช.   ณัฏฐดนย์ มะลิหวล                   ผ่าน
    94    ด.ญ.  อริสรา จีนแดง                         ผ่าน
    95    ด.ช.   อโยธยา ทองชั่ง                     ผ่าน
    96    ด.ช.   ณัฐดนัย ขุมเพชร                                เรียนปรับเตรียมอนุบาล
    97    ด.ญ.  กวินธิดา พิทักษ์สิน                   ผ่าน                  

     
98    ด.ช.   ศุภกร สายสังข์                       ผ่าน   

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 2810 ครั้ง