ยินดีตอนรับคณะผู้มา ตรวจ เยี่ยม ชม โรงเรียน ก.ล.
ตัวแทนจากสนพ.อัมรินทร์ พริ้นติ้งและชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมโรงเรียน 28-09-59 (อ่าน 455) 11 ต.ค. 59
โรงรียนกุศลศึกษา น้อมสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตร (อ่าน 496) 07 มิ.ย. 59
กระทรวงการต่างประเทศมาประชุมหารือจัดงานกฐินพระราชทานปี 58 ณ รร.กุศลศึกษา 08-10-58 (อ่าน 494) 09 ต.ค. 58
ยินดีต้อนรับนิสิต ครู คณะครุศาสตร์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่รร.กุศล 04-09-5 (อ่าน 481) 07 ก.ย. 58
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตตลิ่งชัน มาตรวจสุขลักษณะที่โรงเรียนกุศลศึกษา 3-7-58 (อ่าน 409) 06 ก.ค. 58
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 26-06-58 (อ่าน 394) 06 ก.ค. 58
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตลิ่งชันมากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาพร้อมเยี่ยมชมโรงเรียน 3-7-58 (อ่าน 540) 06 ก.ค. 58
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตตลิ่งชันมาให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก 17-06-58 (อ่าน 348) 06 ก.ค. 58
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา มาแนะนำความรู้ วิธีดูแลร่างกาย เพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใส (อ่าน 621) 03 ต.ค. 56
โรงเรียนกุศลศึกษาตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ๓ (อ่าน 472) 21 ก.ย. 56