ผลงานโรงเรียน และ รางวัลเกียรติคุณ ก.ล.
ได้รับการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ่าน 508) 15 มี.ค. 65
โรงเรียนกุศลศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET ระดับเหรียญทองแดง ปี 58 (อ่าน 1870) 04 ม.ค. 60
ตัวแทนโรงเรียนกุศลศึกษา ประกวดขับร้องเพลง ส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา 2558 (อ่าน 1717) 25 พ.ค. 59
โรงเรียนกุศลศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วันที่ 15 มกราคม 59 (อ่าน 1747) 05 ก.พ. 59
โรงเรียนกุศลศึกษาได้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการประกวดจัดช่อดอกไม้สด (อ่าน 1786) 15 ก.ค. 58
โรงเรียนกุศลศึกษาได้รับเกียรติบัตรผลทดสอบทาง o-net ระดับเหรียญทองแดง ปี 58 (อ่าน 1616) 29 มิ.ย. 58
โรงเรียนกุศลศึกษา ได้รับเกียรติบัตร ผลการทดสอบ O-NET ระดับเหรียญทองแดง (อ่าน 2003) 29 ส.ค. 57
โรงเรียนกุศลศึกษาได้รับผลการประเมินความสะอาด อาคารสถานที่ใน โครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (อ่าน 1070) 06 พ.ย. 56
โรงเรียนกุศลศึกษาผ่านการประเมิน สมศ รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) (อ่าน 1107) 05 ต.ค. 56
โรงเรียนกุศลศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดีมาก และระดับการศึกษาขั้นพ (อ่าน 1097) 03 ต.ค. 56
รัฐมนตรีสนับสนุนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนกุศลศึกษา (อ่าน 935) 22 ก.ย. 56
สถานศึกษาที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น (อ่าน 940) 22 ก.ย. 56