คณะผู้บริหาร

พระราชสุตาภรณ์ ผศ.,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลศึกษา

นางสาวยลดา เกิดแก้ว
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้จัดการ

พันเอก(พิเศษ)นิพนธ์ ยางงาม
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายปรีชา วงษ์พิทักษ์
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้จัดการ

นางแสงเดือน คุ่ยจาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสวัสดิ์ อาจสม
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชลี สุดสังข์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวันชัย พลเยี่ยม
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

นางสาวนภสร วัฒนานนท์ประทาน
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายธนากร เอี้อธนกุล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ