คณะผู้บริหาร

พระราชสุตาภรณ์ ผศ.,ดร.
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลศึกษา

นางแสงเดือน คุ่ยจาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสวัสดิ์ อาจสม
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชลี สุดสังข์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพงษ์ธร ชมภู
รักษาการหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ

นางสาวนภสร วัฒนานนท์ประทาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายธนากร เอี้อธนกุล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการทั่วไป

นางสาววรุณยุภา มุนิล
รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ