คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาววิลาวัณ์ ชุ่มผักแว่น
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวสุภาพร ไข่กระโทก
ครูประจำชั้น อนุบาล1/1

นางจินตนา เครือเตียว
ครูประจำชั้น อนุบาล1/2

นางสาวคมขำ คงเชื้อนาค
ครูประจำชั้น อนุบาล1/3

นางจันทนา ท้วมเล็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล2/1

นายคณพศ นินทะราช
ครูประจำชั้น อนุบาล2/2

นางชัชรินทร์ เสนีวงศ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางวราพร ไม้แก้ว
ครูประจำชั้น อนุบาล3/1

นางสาววนัสนันท์ โชคเจริญทวีผล
ครูประจำชั้น อนุบาล3/2

นางสาวพจนา คิดดี
ครูประจำชั้น อนุบาล3/3