บุคลากรทางการศึกษา

พระราชสุตาภรณ์ ผศ.,ดร.
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พระมหาจรัญ วิจารณเมธี
เจ้าหน้าที่พัสดุครุภัณฑ์

พระบุญนพ สิริปุญโญ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ/ซ่อมบำรุง

นางสาวดลฤดี บุญเปล่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศศิธร อยู่วงษ์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสุกานดา ขุนวิเศษ
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวรัตนาพร แซ่จึง
เจ้าหน้าที่บรรณาคาร

นายสายัณ ชั่งแสง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

นายสุนทร รุ่งรัศมี
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

นางขนิษฐา รุ่งรัศมี
หัวหน้างานโภชนาการ

นางบุญเกิด ตรีหิรัญ
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางอรทัย ป้อมสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางกิจสมาต ชาติชำนิ
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นายพิสิษฐ์ ยิ้มพลายสินธุ์
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางฉลวย ยิ้มพลายสินธุ์
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางเฉลา พวงมาลัย
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวชญานันท์ ใจขาน
เจ้าหน้าที่ร้านค้า

นายอำพันธ์ สีคำภา
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

นางสาวเรณู ทองเลิศ
เจ้าหน้าที่ร้านค้า

นางสาวอำไพ เกตุสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่นักการ