ครูผู้ช่วยระดับปฐมวัย

นางสาวเพ็ญศรี สายสมบัติ
ผู้ช่วยครูระดับเตรียมอนุบาล

นางสาวปาริฉัตร
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางวลี แก้ววงษ์
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวนภาลัย จุดาสิงห์
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวสุภาวดี เล็งสมาน
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวสรัญญา อินทรประชา
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวศุภาพร ศุภกาญจน์
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวนันท์นภัส เจริญสุขพัฒน์
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาววารุณี เอี่ยมประชา
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย

นางสาวพิมพ์สุภา ภูมี
ผู้ช่วยครูระดับปฐมวัย