ครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา

นางสาวพิมพ์นารา ตอนไตย
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวประสบสุข กรุดพันธ์
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาววรางคณา ชุ่มผักแว่น
ครูประจำชั้น ป.1/3

นางสาวพัณณ์พนิต รื่นเสือ
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางสาวกัญจนานุช หนุ่มตัง
ครูประจำชั้น ป.2/2

นายวิทวัส จันทร์สุข
ครูประจำชั้น ป.2/3

นายอภิชาติ สุขใจ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาววัชราภรณ์ เชียงตา
ครูประจำชั้น ป.3/2

นายสุรชัย สารศิลป
ครูประจำชั้น ป.3/3

นายเฉลิมชัย ทองดอนแอ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว
ครูประจำชั้น ป.4/2

นายพงษ์ธร ชมภู
ครูประจำชั้น ป.4/3

นายวัลลภ ไม้แก้ว
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางธนาภรณ์ สายดี
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายคณาวุฒิ ฉิมบุรุษ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสมถวิล กันไพรี
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางสาวศิริพร กอเกตุ
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางสาวประวีณ์นุช สุดถนอมภรณ์
ครูประจำชั้น ป.6/3

นายณัฐพงศ์ รัตน์ใหม่
ครูประจำชั้น ม.1