ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุทัศน์ วงษ์ชาลี
สอนพลศึกษา

น.อ.ณชดล พยุงพันธ์
สอนวิชาดนตรี

เจเน็ท วันจิคู คิมานิ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นายภัทราวุฒิ จิตสุภ
สอนวิชาลูกเสือ คณิตศาสตร์

เจนิเฟอร์ ไวริมุ โจกุ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ