กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัลลภ ไม้แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนพมาศ จันทร์งาม

นางสาวประวีณ์นุช สุดถนอมภรณ์

นางสาวพัณณ์พนิต รื่นเสือ