กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสวัสดิ์ อาจสม
ที่ปรึกษา

นางสาวศิริพร กอเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรัญญา สุขประเสริฐ

นายพงษ์ธร ชมภู