กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ อาจสม
ที่ปรึกษา

นางสาวศิริพร กอเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงษ์ธร ชมภู