กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสวัสดิ์ อาจสม
ที่ปรึกษา

นางสาวศิริพร กอเกตุ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพงษ์ธร ชมภู