กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย สารศิลป

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ