กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุรชัย สารศิลป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ