กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมชัย ทองดอนแอ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ วงษ์ชาลี