กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมชัย ทองดอนแอ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ วงษ์ชาลี