กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเนาวรัตน์ จันทร์ม่อม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชิดพันธุ์ พรานโสธรกุล