กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพงศ์ รัตน์ใหม่

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว