กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมถวิล กันไพรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์