กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมถวิล กันไพรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์

นายกนก สาระพิน