กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมถวิล กันไพรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิเชียร ลิมปนเวทยานนท์