กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี สุดสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประสบสุข กรุดพันธ์

นางสาววัชราภรณ์ เชียงตา

นายวันชัย พลเยี่ยม