กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัญชลี สุดสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประสบสุข กรุดพันธ์

นางสาววัชราภรณ์ เชียงตา

นายวันชัย พลเยี่ยม

Janet Wanjiku Kimani

Jenipher Wainimu Omondi

Dickens Ochieng Odongo