คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชสุตาภรณ์ ผศ.,ดร.
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมศักดิ์ เปรมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ต.สมศักดิ์ ทองคำพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรา พรหมเจริญ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาในคณะกรรมการฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงเดือน คุ่ยจาด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองวิทย์ ปัญญายิ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง